Quy định mới về giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 148/2020 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Kể từ ngày 08/02/2021, Nghị định này chính thức có hiệu lực thi hành.

Nghị định 148/2020/NĐ-CP bổ sung, sửa đổi một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. Đáng chú ý, Nghị định bổ sung quy định giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý.

thua dat nho hep f612
Chính phủ vừa ban hành nghị định mới về giao đất, cho thuê các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý. Ảnh minh họa

Các tiêu chí để được giao đất, cho thuê đất:

Nội dung Nghị định mới nêu rõ, các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý được giao đất và cho thuê đất cần đáp ứng những tiêu chí sau đây:

  • Đất dự kiến giao, cho thuê không có khiếu nại, tranh chấp, vi phạm hoặc có khiếu nại, tranh chấp, vi phạm nhưng đã có văn bản giải quyết theo quy định của pháp luật.

  • Không thuộc khu vực đất thực hiện các công trình, dự án đã được xác định trong kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt bởi cơ quan có thẩm quyền, được công bố công khai.

  • Phù hợp với kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, xây dựng điểm dân cư nông thôn, xây dựng xã nông thôn mới đã được phê duyệt bởi cơ quan có thẩm quyền.

  • Có hình dạng, diện tích không đủ tiêu chuẩn kích thước, diện tích tối thiểu được phép tách thửa theo quy định của UBND cấp tỉnh.

  • Thuộc quỹ đất đã thu hồi theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đất chưa giao, đất chưa cho thuê hoặc đất đang giao quản lý theo quy định.

Nguyên tắc giao đất, cho thuê đất như sau:

Ưu tiên sử dụng các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý vào mục đích công cộng. Nếu không sử dụng được vào mục đích công cộng thì thực hiện việc giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề.

Cho thuê đất, giao đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp có từ 02 người sử dụng đất liền kề trở lên có nhu cầu sử dụng thửa đất nhỏ hẹp; cho thuê đất, giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với các trường hợp chỉ có 01 người có nhu cầu sử dụng đất.

Việc cho thuê đất, giao đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp căn cứ vào đơn đề nghị cho thuê đất, giao đất của người sử dụng liền kề, phải được thực hiện minh bạch, công khai và dân chủ.

Việc cho thuê đất, giao đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp cho người sử dụng đất liền kề được thực hiện sau khi UBND các cấp đã tổ chức rà soát, công bố công khai, lấy ý kiến của người dân nơi có đất.

Người sử dụng đất liền kề sau khi được Nhà nước cho thuê đất, giao đất phải thực hiện thủ tục hợp thửa đất theo quy định. Bảo đảm các quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề theo quy định của pháp luật về đất đai, dân sự; không phát sinh khiếu kiện, tranh chấp về đất đai.

Thời hạn sử dụng đất:

Thời hạn sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất, giao đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp cho người sử dụng đất liền kề được xác định thống nhất với thời hạn sử dụng của thửa đất mà người sử dụng đất liền kề đang sử dụng.

Thời hạn sử dụng đất được xác định theo quy định tại Điều 125, Điều 126, Luật Đất đai đối với trường hợp cho thuê đất, giao đất những thửa đất nhỏ hẹp gắn với việc chuyển mục đích sử dụng của thửa đất liền kề với thửa đất nhỏ hẹp.

Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất:

Giá đất để tính thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất, giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất và giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi cho thuê đất, giao đất là giá đất cụ thể do UBND cấp tỉnh quyết định theo quy định tại Điều 114, Luật Đất đai cùng các văn bản quy định chi tiết thi hành.

Cũng theo Nghị định 148/2020/NĐ-CP, UBND cấp tỉnh quy định chi tiết việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp tại địa phương để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc cho thuê, giao cho người sử dụng đất liền kề.

An Thanh

Link bài viết gốc
http://thanhnienviet.vn/2020/12/21/quy-dinh-moi-ve-giao-dat-cho-thue-dat-doi-voi-cac-thua-dat-nho-hep

ThanhnienViet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *